Việc làm  /  Tìm việc làm: Quản Lý, Giám đốc từ 2 đến 5 năm 12/2022
Việc tại nhà:

Tìm việc làm: ViecOi có 21 tin tuyển dụng việc làm vị trí Quản Lý, Giám đốc từ 2 đến 5 năm

QUẢN LÝ SẢN XUẤT

22-25 triệu VNĐ
31/12/2022
  22-25 triệu VNĐ
 31/12/2022
  18-20 triệu VNĐ
 08/12/2022
  40-60 triệu VNĐ
 08/12/2022
  12-15 triệu VNĐ
 08/12/2022
  15-20 triệu VNĐ
 08/12/2022
  20-28 triệu VNĐ
 08/12/2022
  35-45 triệu VNĐ
 08/12/2022

PM TIẾNG NHẬT

40-70 triệu VNĐ
08/12/2022
  40-70 triệu VNĐ
 08/12/2022
  23-46 triệu VNĐ
 08/12/2022

PM Người Nhật

50-90 triệu VNĐ
08/12/2022
  50-90 triệu VNĐ
 08/12/2022